• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  /  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

           1. นายสำเนียร    สามแก้ว              ผู้ทรงคุณวุฒิ (ข้าราชการบำนาญ)      ประธานกรรมการ

            2. นายมานิตย์   คำงาม                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    รองประธาน

            3. นายไพรัตน์    ประทุมชัย           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

            4. นายวีระพล     จันทร์สม             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

            5. นางวิไล         สะอาดถิ่น            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

            6. นางคลอรีน    คุณารักษ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

            7. นางมนัส       ขาวไชยมหา         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ

            8. นางนงลักษณ์    น้อยนาจารย์     ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

            9. นายเรือง        สุระเสียง             ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

            10. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส   ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ

            11. นายชัชวาล    เหล่าชื่นชมกุล     ผู้แทนสถานประกอบการ                  กรรมการ

            12. พระครูอดุลย์สารสิทธิ์                ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ

            13. นายกฤษณวรุณ   ไชยนิจ           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     กรรมการ        

            14. นางฤดีวรรณ  กาญจนสกุล         ผู้แทนครู                                        กรรมการ

            15. นายชนะ   โนนทนวงษ์              ผู้อำนวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-02-22 09:35:41 น.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]