• ผลงานทางวิชาการของครู
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 • พันธกิจ  (Mission)

          มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ดี มีสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและชุมชน

  Mission : It is to educate and develop students as welldoers, to be knowledgeable, have skills in life to live happily along with the Philosophy of Sufficiency Economy, and promote the use of botanical gardens, integrated schools as learning resources within schools and communities.

  เป้าหมาย  (Goal)

          นักเรียนกินอิ่ม นอนอุ่น เพิ่มพูนสติปัญญา พัฒนาต้นกล้าแห่งความดี ครูสอนดีมีงานวิจัย สถานศึกษาได้มาตรฐาน

  Objective: Students eat well, sleep well, increase the intelligence, and develop the young plant of goodness. Teachers teach well and has the research. Education standards.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-02-22 09:35:41 น.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]