• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

      นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ สถานศึกษาได้มาตรฐาน ตามหลักกรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  Vision:  Students are  as welldoers and educated, teachers are the academic leaders, Education standards, along with the Philosophy of Sufficiency Economy

  ปรัชญาโรงเรียน             

       คนหูหนวกไม่ไร้ค่า  หากพัฒนาให้ถูกทาง

  Philosophy: The deaf aren’t worthless if developing in the right way.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-02-22 09:35:41 น.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]